Titlul proiectului – Antreprenoriat inovator în regiunea Centru – cod proiect: 140250

Apel – POCU/829/6/13/ Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non-universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/ cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Schema de ajutor de minimis Innotech Student – POCU 2014-2020, AP6, OS 6.13

Înscrierea pentru cursuri se face simplu, prin completarea și transmiterea formularului disponibil aici

Locatia de implementare a proiectului este stabilita in conformitate cu Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Innotech Student in functie de regiunea in care se vor dezvolta afacerile sprijinite: Regiunea Centru – Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu.

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului este creşterea numărului de absolvenţi de învăţământ terţiar universitar care îşi găsesc un loc de muncă ca urmare a dezvoltării unui program complex de sprijin în vederea ocupării pe cont propriu prin dezvoltare antreprenorială în vederea dezvoltării unei afaceri într-unul din sectoarele identificate ca şi competitive prin intermediul Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2014-2020 (SNC2014-2020) în corelare cu domeniile de specializare inteligentă identificate prin intermediul Strategiei Naţionale pentru Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020.
Obiectivele specifice ale proiectului
OS1. Dezvoltarea unui sistem de parteneriate cu minim 3 instituţii de învăţământ superior din regiunea Centru în vederea stimulării antreprenoriatului la nivelul persoanelor înmatriculate în învăţământul superior.
OS2. Dezvoltarea unui sistem de parteneriate cu minim 6 organizaţii reprezentative ale mediului de afaceri din regiunea Centru (organizaţii patronale/asociaţii de întreprinderi/HUB-uri/Clustere de afaceri/incubatoare de afaceri/Camere de comerţ, etc).
OS3. Organizarea şi derularea unui program de formare profesională în competenţe antreprenoriale în vederea dobândirii de competenţe certificate şi recunoscute la nivel naţional pentru un număr de 345 de studenţi (ISCED 4-8) care doresc să demareze o afacere pe cont propriu.
OS4. Dezvoltarea unui sistem complex de consiliere/consultanţă/mentorat inclusiv derularea unui stagiu de practică într-o companie pentru cei 22 de câştigători ai concursului de planuri de afaceri la care se adaugă un numar de 3 persoane aflate pe lista de rezerve.
OS5. Acordarea de micro granturi sub formă de ajutor de minimis în cuantum de maxim 60.000 de euro pentru un număr de 22 de întreprinderi ce vor pune în implementare cele 22 de planuri de afaceri selectate pentru finanţare.
Grup ţintă
Grupul ţintă al proiectului este format din 345 de persoane care se încadrează în una din categoriile:
• Studenţi (ISCED 5-7) – înmatriculat cel puţin în anul 2 de studii de licenţă,
• Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenţi doctoranzi)
• Cursanţi (ISCED 4, înmatriculaţi în colegiile organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior) – înmatriculaţi, la data intrării în operaţiune, în cel putin anul 2 de studii.
Egalitate de șanse, Nediscriminare şi Accesibilitate persoane cu dizabilităţi
Procesul de selecţie a grupului ţintă se bazează pe principiul primul venit primul servit. Spaţiile de derulare a activităţilor proiectului vor asigura accesul liber şi neîngrădit pentru persoanele cu dizabilităţi.
Rezultate aşteptate

 1. R.1.1 O campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum şi cu privire la metodologia de selecţie a grupului ţintă şi, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului
 2. R.1.2 – 3 protocoale de colaborare cu instituţii de învăţământ superior din regiunea de implementare a proiectului
 3. R.1.3 – 6 protocoale de colaborare cu actori relevanţi din mediul de afaceri din regiunea de implementare (Camere de Comerţ, Organizaţii Patronale, Clustere/hub-uri de afaceri, asociaţii de întreprinderi, incubatoare de afaceri, etc.)
 4. R.1.4 – 345 de persoane selectate, în conformitate cu regulile de eligibilitate, pentru a beneficia de programul de formare antreprenorială
 5. R.1.5 – minim 35 de persoane cu domiciliul/reşedinţa în mediul rural sau persoane aparţinând minorităţii romă selelectate pentru a beneficia de programul de formare antrepenorială
 6. R.1.6 – 345 de persoane din grupul ţintă beneficiare ale programului de formare antreprenorială
 7. R.1.7 – 315 persoane din grupul ţintă certificate ca urmare a participării la programul de formare antreprenorială
 8. R.1.8 – 315 planuri de afaceri elaborate în cadrul programului de formare antreprenorială
 9. R.1.9 – 22 de planuri de afaceri selectate pentru a beneficia de ajutor financiar de minimis din care minim 5 propun un model digitalizat de organizare a afacerii
 10. R.1.10 – 25 de persoane beneficiare ale programului de stagiu de practică (22 de persoane al căror plan de afaceri a fost selectat spre finanţare şi 3 persoane de pe lista de rezerve)
 11. R.1.11 – 25 de persoane beneficiare a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanţă/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecţie a planurilor de afaceri (22 de persoane al căror plan de afaceri a fost selectat spre finanţare şi 3 persoane de pe lista de rezerve)
 12. R.1.12 – 22 de întreprinderi înfiinţate pentru implementarea planurilor de afaceri selectate pentru finanţare
 13. R.1.13 – 22 de contracte de subvenţie încheiate cu întreprinderile ce vor implementa planurile de afaceri selectate
 14. R.2.1 – 22 de întreprinderi sprijinite financiar prin intermediul schemei de minimis în vederea implementării planului de afaceri selectat
 15. R.2.2 – 66 de locuri de muncă create în cadrul întreprinderilor sprijinite financiar prin intermediul schemei de minimis în vederea implementării planului de afaceri selectat
 16. R.2.3 – 22 de rapoarte de monitorizare a implementării planurilor de afaceri selectate spre finanţare
 17. R.3.1 – 22 de rapoarte de asigurare a sustenabilităţii întreprinderilor sprijinite la 6 luni de la finalizarea sprijinului financiar de minimis.

 

Pentru înregistrarea în proiect completati și semnați anexele din arhiva :

Arhiva Grup tinta

 

Studiază metodologia și înscrie-te în concurs

Arhiva concurs afaceri

140250_Innotech-lista-rezultate-Faza-A- Eligibilitate

140250_Lista-Finala-faza-A

140250_Lista-intermediara-faza-B

*Se prelungeste termenul de depunerea a contestatiilor (Faza B – Evaluarea tehnico-financiara a Planului de Afaceri) pana pe 21.05.2022, ora 17.00.

140250_Lista-finala-FAZA-B-Evaluare-tehnico-financiara

În termen de maxim 2 zile de la publicarea listei finale a planurilor de afaceri câștigătoare propuse pentru finanțare, fiecare candidat al cărui plan de afaceri a fost selectat va confirma în scris acceptarea condițiilor de finanțare, printr-un email trimis la adresa rdi@negociere.ro

Candidaţii înscrişi pe lista de rezerve vor fi informaţi in acest sens.

Dacă candidaţii selectaţi nu confirmă in termen 2 zile lucrătoare de la afisarea rezultatului final al concursului, se va proceda la înlocuirea acestora cu candidaţii (planurile de afaceri) înscrişi pe lista de rezerve, in ordinea punctajului total obţinut.

Anunțuri
Anunț,
privind lansare Concursului de Planuri de Afaceri din cadrul proiectului “Antreprenoriat inovator in regiunea Centru” – cod SMIS 140250
Se lansează concursul de planuri de afaceri, organizat în cadrul proiectului „Antreprenoriat inovator in regiunea Centru”, Contract de finanţare: POCU/829/6/13/140250.
Pentru a participa la concursul planurilor de afaceri se va consulta Metodologia de derulare a concursului de planuri de afacere, disponibilă pe www.negociere.ro.
La concurs pot participa toți beneficiarii înscriși în grupul țintă, care posedă competențe antreprenoriale, adică:
a) au participat sau participă la cursurile de competențe antreprenoriale organizate în cadrul proiectului cod SMIS 140250
sau
b) au absolvit cursuri de competențe antreprenoriale anterior lansării proiectului cod SMIS 140250

Calendarul de desfăşurare al concursului de planuri de afaceri este:

Actiune Termen modificat N04
Publicarea metodologiei de derulare a concursului de planuri de afaceri (site-ul proiectului) 01.02.2022
Anunt organizare concurs (site-ul proiectului; social media; etc) 14.02.2022
Perioada de depunere a planurilor de afaceri 01.03.2022-02.05.2022
in zilele lucratoare in intervalul orar 09.00-17.00
Perioada de Evaluarea/selectare planuri de afaceri:
03.05.2022-27.05.2022
 1. Faza A – Verificarea eligibilităţii: 03.05.2022-09.05.2022
Publicarea listei intermediare a planurilor de afaceri aprobate in Faza A- Verificarea eligibilitatii 10.05.2022
Depunere contestatii Faza A
(maxim 2 zile calendaristice)
11.05.2022-12.05.2022
in zilele lucratoare in intervalul orar 09.00-17.00
Solutionarea contestatiilor Faza A
(maxim 3 zile calendaristice)
13.05.2022-16.05.2022
Publicare lista finala (dupa contestatii) a planurilor de afaceri aprobate in Faza A- Verificarea eligibilitatii 17.05.2022
2. Faza B – Evaluarea tehnico-financiara a Planului de Afaceri: 10.05.2022-27.05.2022
Publicarea listei intermediare a planurilor de afaceri aprobate in Faza B- Evaluare tehnio-financiara a Planului de Afaceri 18.05.2022
Depunere contestatii Faza B
(maxim 2 zile calendaristice)
19.05.2022-20.05.2022
in zilele lucratoare in intervalul orar 09.00-17.00
Solutionarea contestatiilor Faza B
(maxim 3 zile calendaristice)
23.05.2022-26.05.2022
Publicare lista finala (dupa contestatii) a planurilor de afaceri aprobate in Faza B- Evaluare tehnio-financiara a Planului de Afaceri 27.05.2022
Semnarea contractelor de subventii 28.06.2022