Întrebări și răspunsuri

 

 

 1. Sunt din Bacău. Pot beneficia de subvenție e dacă înființez firma la Bacău?

Răspuns: Nu. Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și  punctul/ punctele de lucru în mediul urban, în Regiunea de dezvoltare Centru. Regiunea Centru cuprinde urmatoarele judete : Alba, Braşov, Covasna, Harghita,

Mureş si Sibiu

Firma poate avea ulterior mai multe puncte de lucru, (puncte de lucru secundare) înființate conform legii, în afara Regiunii Centru dar subvenția nerambursabilă de se cheltuie doar pentru investiții și activități în Regiunea Centru.

Sumele cheltuite în afara Regiunii Centru nu sunt eligibile și vor fi suportate de beneficiarul de subvenție nerambursabilă din fonduri proprii.

 1. Pe lângă suma de60.000 euro este necesară și contribuție proprie?

Răspuns: Nu este necesară contribuție proprie. Suma de 60.000 euro este suma netă oferită ca subvenție nerambursabilă pentru cheltuieli eligibile.  Din resurse proprii puteți însă suplimenta bugetul firmei cu orice sumă pe care o considerați necesară. Trebuie să aveți în vedere că toate cheltuielile din subvenție se vor efectua după înființarea firmei și primirea subvenției în contul bancar dedicat. Nicio sumă cheltuită anterior primirii subvenției nu este considerată eligibilă și nu se va deconta din subvenție

 1. După ce înființez firma nouă, eu, ca beneficiar al ajutorului de minimis, mă pot angaja pe ea? Adică să fiu una din cele două persoane pe care trebuie să le angajez și să le plătesc?

Răspuns: Da, acest lucru este permis.

 1. Persoanele care trebuiesc angajate pe firma noua pot fi din altă regiune? De exemplu din Craiova?

Răspuns: Da. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate pot avea, domiciliul sau reședința si in alta regiune, cu exceptia administratorului firmei (beneficiarul ajutorului de minimis), acesta trebuie sa aiba domiciliul/resedinta in regiunea de implementare.

 

 1. Există un număr minim de angajați pentru firma nouă?

Răspuns: Da. Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin  3 persoane.

 1. Este eligibil un singur cod CAEN pe o firmă nou înființată?

Răspuns: Firma nou înființată trebuie să aibă un singur cod CAEN principal eligibil conform Listei codurilor CAEN eligibile din cadrul Metodologiei de derulare a concursului de planuri de afacere disponibila pe www.negociere.ro (Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020)

Întreprinderile sprijinite pot dezvolta în paralel și alte activități economice, ce nu se încadrează în sectoarele economice competitive identificate prin SNC și în alte domenii decât cele de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI, dar sprijinul financiar nerambursabil de minimis va fi utilizat în mod exclusiv pentru dezvoltarea întreprinderii în sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile și subdomeniile de dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI.

 1. Exista criterii de punctaj în funcție de vârsta?

Răspuns: Sunt eligibile doar persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani. Nu exista criterii de punctaj in functie de varsta.

Selectarea planurilor de afaceri se va face cu respectarea temelor secundare FSE şi a principiilor orizontale privind egalitatea de şanse şi nediscriminarea. Astfel, se vor putea înscrie toate persoanele care respectă condiţiile prezentei metodologii, indiferent de rasă, gen, naţionalitate, etnie, limbă, religie, orientare sexuală, categorie socială, dizabilitate, boală cronică necontagioasă infectare HIV sau orice alt criteriu care poate conduce la discriminare. Se va încuraja participarea egală atât a femeilor, cât şi a bărbaţilor.

 1. Este nevoie de firmă nouă înființată în2022? Sau se poate aplica și cu firme din2021?

Răspuns: Se înființează firmă nouă după derularea etapei de selectare a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului. Nu sunt eligibile firmele deja înființate.

 1. Sunt din Cluj, adică din altă regiune . Pot participa în proiect și primi subvenția?
 • Răspuns: Participantul iși asumă faptul că în ipoteza câștigării subvenției, își mută (dacă nu le au deja) reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, in regiunea de implementarea ale proiectului, respectiv regiunea Centru. Contractul de subventie va fi semnat doar dup ace se face dovada resedintei/domiciliului in regiunea Centru.

 

 1. Am discutat cu un consilier juridic și mi-a spus ca sunt reguli foarte clare despre evitarea conflictului de interese. Îmi puteți spune vă rog despre ce este vorba?

Răspuns: Da. Pe toată perioada implementării proiectului, beneficiarii contractului de finanțare vor trebui să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la conflictul de interese și regimul incompatibilităților.

Această prevedere se aplică Beneficiarului, membrilor Parteneriatului, subcontractorilor, furnizorilor şi angajaților Beneficiarului/Partenerului, precum și angajaților AMPOCU/OI POCU delegat implicați în exercitarea funcțiilor aferente proceselor menționate.

Conflictul de interese reprezintă orice situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea realizării concursului de planuri de afaceri, în mod obiectiv şi imparţial. Astfel de situaţii pot apărea ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice sau naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale, or al altor legături sau interese comune.

 

 1. Dacă aveți deja sau dacă urmează să realizați o etapă de înscrieri a celor interesați, o estimare a acestei date mi-ar fi de ajutor.

Răspuns:

Toate informatiile referitoare la desfasurarea concursului de planuri de afacere sunt disponibilie in cadrul “Metodologiei de derulare a concursului de planuri de afacere”, disponibila pe site. www.negociere.ro

12.Am o rugăminte vă rog. Ce înseamnă cheltuieli neeligibile și eligibile?

Răspuns Cheltuieli eligibile = Cheltuieli realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor Operaționale care pot fi finanțate atât din FESI cât și din bugetul de stat şi/sau contribuția proprie a beneficiarului.

A se vedea Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune 2014 – 2020;

Cheltuieli neeligibile = Orice sumă plătită din bugetul general al Comunităților Europene, bugetele administrate de acestea ori în numele lor sau din bugetele din care provine cofinanțarea aferentă, care a fost obținută sau utilizată cu nerespectarea prevederilor legale ori contractuale, indiferent de natura sau destinația acesteia.

Pe parcursul implementării planului de afaceri, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării activităţilor prevăzute in planul de afaceri, vor fi suportate de către beneficiar din fonduri proprii.

 1. Am și eu o întrebare.Poate sună aiurea. Ce înseamnă neregulă?

Răspuns: Orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul UE/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit. Sursa: http://mfe.gov.ro/pocu/1-1-glosar-de-termeni/

 

 

 

 1. Care este regimul TVA dacă voi lua subvenția?

Răspuns:  În conformitate cu prevederile art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nedeductibilă, potrivit legii. Pentru a fi eligibilă, cheltuiala cu TVA trebuie să fie aferentă unor cheltuieli eligibile (efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri.

În conformitate cu Ordinul comun 698/1425/2016 la fiecare cerere de rambursare beneficiarul  trebuie să depună Declarația și Certificatul privind nedeductibilitatea TVA emise de ANAF.

 1. Legat de contabilitatea firmei nou înființate trebuie respectate reguli diferite?

Răspuns: Contabilul (sau firma de contabilitate) pe care o să îl angajați trebuie să asigure reflectarea în contabilitate a tuturor operațiunilor firmei, acțiune esențială în recunoașterea eligibilității cheltuielilor.

În cadrul programelor comunitare, contabilitatea trebuie să fie organizată separat de orice alt proces contabil iar operațiunile contabile trebuie să demonstreze o transparență totală în ceea ce privește tranzacțiile, furnizând toate informațiile necesare.

Înregistrările în contabilitate se efectuează cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate şi sistematic, în conturi sintetice și analitice.

 1. Am înțeles după ce am citit ghidul că va fi o fază de monitorizare de după terminarea proiectului. Despre ce este vorba și în ce constă?

Răspuns: Procesul de monitorizare a proiectelor începe de la data semnării contractului de finanțare pentru subvenție și se finalizează la data expirării perioadei de sustenabilitate Cadrul de reglementare relevant si modalitatile de realizare de catre administratorul schemei de minimis a monitorizarii utilizarii ajutorului de minimis vor fi curprinse intr-o metodologie de monitorizare. .

In vederea verificarii legalitatatii si regularitatii activiatilor desfasurate de firmele nou create se vor face verificari ale documentelor justificative (finanicare si tehnice) si de asemenea se vor efectua vizite de monitorizare la fata locului (anuntate sau ad-hoc) pentru a se putea colecta date suplimentare fata de cele cuprinse in documentele furnizate de entitatile juridice nou infiintate. Monitorizarea la fata locului se face la sediul social sau la punctul de lucru mentionate de firma beneficiara. Toate

 1. Legat de achizițiile pe care le voi putea face din subvenție îmi puteți spune ce procedură de achiziție se aplică?

Răspuns: Pentru achizițiile din subvenția de minimis beneficiarii de subvenție NU au calitatea de Autoritate Contractantă și vor aplica prevederile Ordinului nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene. Achizitionarea echipamentelor, bunurilorsi serviciilor incluse in planul de afaceri aprobat se va face cu respectarea principiului tratamentului egal, principiului non-discriminatorii, principiului transparentei si se va demonstra ca preturile sunt in conformitate cu preturile pietei.De asemenea, la efectuarea achizitiilor va trebui sa se evite orice situatie de conflict de intereseintre operatorii economici si beneficiarii ajutorului de minimis, conform prevederilor OUG nr.66/2011 si Noului Cod Penal.

 1. Ce îmi puteți spune despre programul de formare. Nu am mai participat la un program de formare și acum m-am hotărât să vin.

Răspuns: În cadrul proiectului nostru programul de formare va avea alocate cel puțin 40 de ore/ cursant și va fi autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). Programul de formare antreprenorială va avea atât o componentă teoretică, cât și o componentă practică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 1. Cine va hotărâ câștigătorii subvențiilor și cum se va face asta?

Răspuns: Evaluarea si selecţia planurilor de afaceri va fi făcută de către o comisie nominalizata in cadrul proiectului si va fi formata dintr-un numar  din 3 persoane, actori ai mediului de afaceri si ai patronatelor din aria de implementare a proiectului, cu respectarea principiilor conflictului de interese a incompatibilitatilor si a confidentialitatii.

Juriul va avea in vedere aplicarea unui mecanism de evaluare si selectie a planurilor de afaceri bazat pe urmatoarele principii:

       Nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea segmentului de piata, planului de management si marketing si bugetul. Aceste planuri de afaceri vor fi respinse de la finanțare.

       Planurile de afaceri propuse spre finantare vor reflecta realitatea segmentului de piata vizat si vor fi fundamentate tehnic si economic, pornind de la informatii verificabile in zona geografica de implementare a proiectului.

       Vor fi aplicate principii si criterii de transparenta, echidistanta si obiectivitate

       Vor fi finantate planuri de afaceri in limita bugetului disponibil la nivel de proiect, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute.

 

 

 1. Ce se întâmplă în situația în care firma pe care vreau să o înființez va desfășura activitate în domenii eligibile dar și în domenii neeligibile din punct de vedere al proiectului?

Răspuns: Solicitanții de subvenție care își desfășoară activitatea atât în sectoare/ domenii eligibile, cât și în sectoare/ domenii neeligibile, pot beneficia de finanțare pentru sectoarele eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități.

 1. Am înțeles că pot obține până la 60.000 euro nerambursabil. Ce înseamnă ca sumă netă?

Răspuns:

Valoarea maximă acordată este de 290.610,00 lei (aprox. 60.000,00 euro)/plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost aprobate si selectate la finanţare

 1. Există vreo condiție legată de acordarea subvenției și înființarea firmei noi?

Răspuns: Acordarea ajutorului de minimis va fi condiționată de înființarea legală a întreprinderii. Activitățile eligibile ce fac obiectul schemei de ajutor de minimis vor fi finanțate numai dacă au fost inițiate DUPĂ semnarea contractului de subvenție încheiat între administratorul schemei de antreprenoriat și beneficiarul ajutorului de minimis (Administratorul firmei)

 1. Cum se va face jurizarea planurilor de afaceri?

Răspuns: Procesul de jurizare va viza minimum următoarele elemente: a) descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, rezultate, indicatori); b) analiza SWOT a afacerii; c) schema organizatorică și politica de resurse umane; d) descrierea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul afacerii; e) analiza pieței de desfacere și a concurenței; f) strategia de marketing; g) proiecții financiare.

 1. Cum se acordă subvenția?

Răspuns:

Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, încheiat intre administratorul schemei de minimis si fiecare dintre beneficiarii ajutoarelor de minimis, conform schemei de minimis.

Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:

 1. tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
 2. tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri proporțional cu valoarea totala a ajutorului de minimis aprobat. În cazul în care în maxim 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu realizează ocuparea locurilor de muncă minime asumate prin planul de afaceri proporțional cu valoarea toală a ajutorului de minims aprobat pe baza planului de afaceri și menționat în contractul de subvenție, tranșa a doua de ajutor de minimis nu se mai acordă și se demarează procedurile legale de recuperare a tranșei I de subvenție acordate
 3. Pot face achiziții pentru activități eligibile înainte de a face firma nouă și primi subvenția și apoi să le deduc?

Răspuns: Activitățile eligibile ce fac obiectul schemei de ajutor de minimis vor fi finanțate numai dacă au fost inițiate DUPĂ semnarea contractului de subvenție încheiat între administratorul schemei de antreprenoriat și beneficiarul ajutorului de minimis.

 1. Când trebuie angajate persoanele în cadrul firmelor nou înființate? Pot fi de oriunde?

Răspuns: Întreprinderea creata se considera operaţională daca face dovada a cel putin 3 contracte de munca semnate, in maxim 6 luni de la semnarea contractului de finantare. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate pot avea domiciliul/reședința și în alte regiuni de dezvoltare. Daca printre cei 3 angajați se află și administratorul firmei (beneficiarul ajutorului de minimis), acesta trebuie sa aiba domiciliul/resedinta in regiunea de implementare.

 

 1. Mai am 3 firme la care sunt acționară. Sunt eligibilă să particip în proiect?

Răspuns: Da. Trebuie însă să aveți în vedere că persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.

 1. Care este perioada obligatorie în care firma nou creată trebuie să continue activitatea?

Răspuns:

După semnarea contractului de subvenție,întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de 27 luni, dintre care 12 luni în etapa a II-a de implementare si minimum 6 luni in etapa a III-a de implementare si respectiv 9 luni dupa finalizarea proiectului, respectiv in perioada de sustenabilitate.

 1. Pot înființa mai multe firme noi în cadrul proiectului? Mă pot angaja în mai multe firme noi înființate prin proiect?

Răspuns: Persoanele fizice NU pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program.

 1. Pot avea un asociat în firma nou înființată? Poate fi el acționar majoritar?

Răspuns:

Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul apelului “Innotech Student”.31. Când trebuie să fac dovada că nu sunt acționar majoritar într-o altă firmă ?

Răspuns: Resources,Development&Ideas SRL solicită tuturor celor care urmeaza  se înscriu în concursul de planuri de afaceri să semneze o declarație pe propria răspundere, prin care se angajează să respecte prevederile mai sus menționate.

 1. Dacă am urmat cursul de formare antreprenorială într-un proiect POCU 6.13 mă pot înscrie în concursul de planuri de afaceri la alt proiect decât cel la care am urmat cursul de formare antreprenorială ?

Răspuns: Da, este permis acest lucru. Numărul de persoane care pot beneficia de finanțare nerambursabilă (ajutor de minimis) fără să fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 10% din numărul total de persoane beneficiare de finanțare nerambursabilă acordată în cadrul proiectului.

 

 1. Ce se intelege prin persoane care desfasoara o activitate independenta ca si grup tinta in cazul acestei cereri de propuneri de proiecte?

Răspuns: Persoana care indeplineste conditiile necesare apartenentei la grupul tinta si care desfasoara o activitate independenta potrivit definitiei prevazute la art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al Romaniei („Activitatea independentă este orice activitate desfăşurată de către o persoană fizică în scopul obţinerii de venituri, care îndeplineşte cel puţin 4 dintre următoarele criterii:3.1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru;3.2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;3.3. riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea;3.4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;3.5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;3.6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;3.7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii”).

 1. Avand in vedere ca in cadrul fiecarei intreprinderi infiintate in cadrul prezentului apel de proiecte se vor crea minim3 locuri de munca, persoanele avand calitatea de asociati /asociat al intreprinderii nou infiintate ar putea fi incadrate si ca angajati /angajat al acesteia?

Răspuns: Da. Insa daca printre cei 3 angajați se află și administratorul firmei (beneficiarul ajutorului de minimis), acesta trebuie sa aiba domiciliul/resedinta in regiunea de implementare.

 

 1. In cadrul prezentului apel de proiecte, se pot infiinta intreprinderi cu asociat unic sau intreprinderi cu minim 2 asociati?

 

Răspuns: Da, este posibil, cu respectarea urmatoarei conditii: „În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar”.

 1. Se considera indeplinit indicatorul de creare a 3locuri de munca daca Beneficiarul ajutorului de minimis (o Societate cu raspundere limitata) angajaza ca si administrator, cu carte de munca, persoana care a participat la curs si inca doua alte persoane?

Răspuns: Da. Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 3 persoane.

 1. Daca Beneficiarul ajutorului de minimis este un PFA/II, se considera creat un loc de munca pentru titularul PFA/II? Se va lua in considerare titularul +2 locuri de munca pentru indeplinirea indicatorului sau PFA/II-ul va trebui sa angajeze inca alte 3 persoane?

Răspuns: Da, se va lua in considerare titularul + 2 locuri de munca pentru indeplinirea indicatorului.

 1. In perioada de implementare si sustenabilitate a planurilor de afaceri, cele 3 persoane angajate de catre Beneficiarii subventiei de minimis trebuie sa fie angajate cu norma intreaga sau pot fi angajate cu norma partiala?

Răspuns: Singura conditie mentionata in Ghidul solicitantului este aceea ca beneficiarii ajutorului de minimis sa angajeze la cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel putin 3 persoane, nefiind stabilite restrictii cu privire la norma de lucru a acestora.

 1. Ghidul solicitantului prevede o transa initiala si o transa finala. Se pot acorda si transe intermediare? Daca da, se impune un numar maxim?

Răspuns: Nu se pot acorda transe intermediare,

Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:

 1. tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
 2. tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri proporțional cu valoarea totala a ajutorului de minimis aprobat. În cazul în care în maxim 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu realizează ocuparea locurilor de muncă minime asumate prin planul de afaceri proporțional cu valoarea toală a ajutorului de minims aprobat pe baza planului de afaceri și menționat în contractul de subvenție, tranșa a doua de ajutor de minimis nu se mai acordă și se demarează procedurile legale de recuperare a tranșei I de subvenție acordate.

 

.

 1. Pentru firmele înființate in cadrul schemei de minimis trebuie respectate plafoanele in ceea ce privește cheltuielile de tip FEDR- 10 % din cei 60.000 euro, limitele pentru închirieri, etc?

Răspuns:
Cheltuielile pentru măsurile care vizează înființarea de noi întreprinderi (măsuri de sprijin pentru antreprenoriat) vor fi tratate ca subvenții/ ajutor de minimis, prin urmare aceste cheltuieli nu vor fi cuantificate drept cheltuieli de tip FEDR

 1. Sustenabilitatea este de 18 luni de la înființarea start-up-ului?

Răspuns:

După semnarea contractului de subvenție,întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de 27 luni, dintre care 12 luni în etapa a II-a de implementare si minimum 6 luni in etapa a III-a de implementare si respectiv 9 luni dupa finalizarea proiectului, respectiv in perioada de sustenabilitate

 1. Subvenția oferită sub forma de ajutor de minimis pentru acoperirea taxelor de înființare a noilor IMM-uri se adaugă la valoarea de 60.000 euro ajutor de minimis, sau fiecare beneficiar al ajutorului trebuie sa se încadreze in aceasta valoare atât pentru micro-grant cat si pentru taxele de înființare?

Răspuns: Valoarea maximă acordată este de 290.610,00 lei (aprox. 60.000,00 euro)/plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost aprobate si selectate la finanţare.

 

Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să se încadreze în cuantumul maxim admis.

 1. Vă rog să îmi spuneți ce înseamnă activitatea de mentorat în cadrul proiectului?

Răspuns:

Activitatea de mentorat din proiectul nostru se va derula pe baza Ghidului pentru mentori si coordonatori de programe de mentorat care a fost elaborat in cadrul proiectului Learning to Be a Good Mentor (LeGMe), un proiect Grundtvig Parteneriat pentru Invatare (2013-1-RO1-GRU06-29565), implementat cu sprijinul Comisiei Europene de catre opt organizatii din Croatia, Germania, Italia, Lituania, Norvegia, Romania, Slovacia si Elvetia, proiect ce a urmarit sa pregateasca resurse umane si pedagogice pentru ca partenerii sa poata demara programe de mentorat eficiente in zonele lor de actiune cu scopul de a echipa adulti cu precadere dezavantajati pentru a contribui la bunastarea comunitatii lor, mentoratul poate avea efecte pozitive asupra persoanelor mentorate, a mentorilor si organizatiilor. Pe baza Ghidului pentru

mentori si coordonatorii de programe de mentorat, in cadrul proiectului nostru va fi elaborate Metodologia de organizare si derulare a programului individualizat de consiliere/consultanta in  vederea infintarii afacerilor, inclusiv identificarea de piete de desfacere

 1. In cei 60.000 euro pe care ii poate primi o firma nou infiintata pe baza planului de afaceri casigat, intră și taxele de infiintare firma?

Răspuns: Nu, aceste tipuri de cheltuieli nu intra in lista de cheltuieli eligibile.

 

 1. In etapa de infiintare si dezvoltare start-up-uri – sunt eligibile cheltuieli ale unor firme (start-up) pentru serviciile achizitionate de la alte start-up-uri? Exemplu 1: Unul din start-up-uri este o firma de contabilitate. Poate acesta sa furnizeze servicii de contabilitate la o parte din start-up-urile infiintate tot in proiect? Exemplu 2: Firma de IT – dezvoltare site-uri si platforme de promovare produse. Poate aceasta firma sa furnizeze serviciile sale pentru dezvoltarea unor site-uri de promovare a altor start-up-uri?

Răspuns: Regulile de eligibilitate aplicabile subventiilor sunt regulile generale de eligiblitate aplicabile POCU (GS conditii specifice). Ghidul Solicitantului nu restrictioneaza relatiile comerciale dintre entitatile economice nou infiintate.

 1. Acordarea subventiilor pentru firme se poate face inainte de selectia tuturor planurilor de afaceri?

Răspuns: Acordarea subventiilor pentru firme nu se poate face inainte de selectia tuturor planurilor de afaceri. Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, conform schemei de minimis.

 

 1. Buna ziua, am inceput sa citesc metodologia si as avea o intrebare. Daca inainte de primirea primei transe de banii firma nou infintata semneaza contracte de 10.000 de euro si face dovada acestui lucru, e posibila primirea completa a subventiei?

Raspuns Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, încheiat intre administratorul schemei de minimis si fiecare dintre beneficiarii ajutoarelor de minimis, conform schemei de minimis.

Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează:

 1. tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
 2. tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri proporțional cu valoarea totala a ajutorului de minimis aprobat. În cazul în care în maxim 6 luni beneficiarul ajutorului de minimis nu realizează ocuparea locurilor de muncă minime asumate prin planul de afaceri proporțional cu valoarea toală a ajutorului de minims aprobat pe baza planului de afaceri și menționat în contractul de subvenție, tranșa a doua de ajutor de minimis nu se mai acordă și se demarează procedurile legale de recuperare a tranșei I de subvenție acordate

 

 

 

 1. Bună ziua. Ce înseamnă prelucrarea produselor agricole?

Răspuns: Prelucrarea produselor agricole reprezintă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.

 1. Ce reprezintă comercializarea produselor agricole?

Răspuns : Comercializarea produselor agricole înseamnă deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către evânzători sau prelucrători și a oricărei altei activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități.

 1. Buna ziua. Nu am experiență în astfel de proiecte. Ce este un contract de subvenție?

Răspuns: Contractul de subvenție reprezintă actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis;

 1. Pot stoca facturile electronic sau sunt obligată să le stochez doar fizic?

Răspuns: Persoana impozabilă stabilită în România are obligația de a stoca în România, conform prevederilor din Codul fiscal, facturile emise/primite pe baza operațiunilor la care participă. Persoanele impozabile pot stoca facturile emise/primite pe suport hârtie sau în format electronic, indiferent de forma originală în care au fost trimise ori puse la dispoziție, cu condiția să asigure autenticitatea originii, integritatea conținutului și lizibilitatea acestora, conform cu Codul fiscal, de la momentul emiterii/primirii până la sfârșitul perioadei de stocare.

Facturile emise/primite pe suport hârtie pot fi convertite în formă electronică în vederea stocării. Facturile emise/primite în formă electronică pot fi convertite pe suport hârtie în vederea stocării. Indiferent de forma în care este emisă/primită factura și factura stocată în forma pentru care a optat persoana impozabilă se consideră exemplar original. Persoanele impozabile care optează pentru stocarea electronică a facturilor au obligația să stocheze prin mijloace electronice și datele ce garantează autenticitatea originii și integritatea conținutului facturilor. La solicitarea organelor de inspecție fiscală trebuie asigurată traducerea în limba română a facturilor primite/emise.

 1. La curs ni sa spus printre altele să fim atenți la lizibilitatea facturilor și controlul de gestiune. Despre ce este vorba?

Răspuns: Lizibilitatea facturilor – Este vorba despre obligația legală de respectare a autenticității, integrității și lizibilității unei facturi. Această obligație legală este prevăzută în Codul Fiscal la Art. 319, alin.25 care prevede :” Autenticitatea originii, integritatea conținutului și lizibilitatea unei facturi, indiferent că este pe suport hârtie sau în format electronic, trebuie garantate de la momentul emiterii până la sfârșitul perioadei de stocare a facturii. Fiecare persoană impozabilă stabilește modul de garantare a autenticității originii, a integrității conținutului și a lizibilității facturii. Acest lucru poate fi realizat prin controale de gestiune care stabilesc o pistă fiabilă de audit între o factură și o livrare de bunuri sau prestare de servicii. „Autenticitatea originii” înseamnă asigurarea identității furnizorului sau a emitentului facturii. „Integritatea conținutului” înseamnă că nu a fost modificat conținutul impus în conformitate cu prezentul articol. ”  Factura trebuie prezentată astfel încât conținutul să fie ușor de citit, pe hârtie sau pe ecran, fără a nevesita o atenție ori o interpretare excesivă. Persoana impozabilă trebuie să asigure posibilitatea verificării corespondenței dintre informațiile din fișierul electronic original și documentul lizibil prezentat.

Controlul de gestiune – În sensul Codului fiscal, controlul de gestiune înseamnă procesul prin care persoana impozabilă garantează în mod rezonabil identitatea furnizorului/prestatorului facturii, integritatea conținutului facturii și lizibilitatea facturii din momentul emiterii/primirii până la sfârșitul perioadei de stocare. Controlul de gestiune trebuie să corespundă volumului/tipului de activitate a persoanei impozabile, să ia în considerare numărul și valoarea tranzacțiilor, precum și numărul și tipul de furnizori/clienți și, după caz, orice alți factori relevanți.

 1. Buna . Am și eu o întrebare. Cum se ține contabilitatea firmei nou înființate, după obținerea subvenției și până la sfârsitul perioadei de sustenabilitate?

Răspuns:

Toate operațiunile efectuate de către beneficiarul de eubvenție în cadrul proiectului vor fi reflectate în evidența contabilă a firmei nou înființate și susținute cu documente justificative.

Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate. Beneficiarii de subvenție au obligația ținerii evidenței contabile distincte, utilizând conturi analitice pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea subvenției, în conformitate cu dispozițiile legale.

 1. Vă rog să îmi spuneți ce înseamnă neregulă din punct de vedere al acestui proiect. Sper că nu este deplasată întrebarea dar nu am mai aplicat la astfel de proiecte și chiar nu stiu, MulțumescRăspuns: În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, la Art.2 alin.1 lit. a este prevăzută următoarea definire :  neregulă – orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fondurile publice naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.
 2. Pentru firmele nou înființate în cadrul schemei de minimis trebuie respectate plafoanele specificate în Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020? Daca da, care este argumentul?

Răspuns: Da. Trebuie respectate plafoanele specificate în Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Aceste plafoane sunt : 1. pentru închirierea de spaţii plafonul maxim eligibil este de 75 lei/mp/lună, inclusiv TVA; 2. Pentru închirierea/leasingul operațional de autovehicule plafonul maxim eligibil este de 200 lei/zi, inclusiv TVA; 3. Pentru achiziţia de echipamente au fost stabilite plafoane pentru: laptop/notebook – 4.000 lei inclusiv TVA; computer desktop – 3.500 lei inclusiv TVA; videoproiector – 2.500 lei inclusiv TVA; imprimantă – 3.000 lei inclusiv TVA; multifuncţională – 12.000 lei inclusiv TVA; tabletă – 900 lei inclusiv TVA. Argumentul ține de tehnica legislativă și ierarhia actelor normative care determină forţa juridică a acestora. Principiul de drept este că actul normativ de nivel inferior trebuie să fie emis în limitele şi potrivit normelor care le reglementează, de nivel superior. Astfel, Ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, este un document care reglementează cadrul general ce cuprinde informații și reguli generale de eligibilitate aplicabile în mod obligatoriu tuturor solicitanților care doresc să obțină finanțare din FSE, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Ghidul Condiții specifice și Schema de minimis sunt considerate, conform tehnicii legislative, documente de nivel inferior și care pe cale de consecință completează documentul de nivel superior, din punct de vedere al tehnicii legislative.

 1. Când pot să înființez firma și să încep activitatea?

Semnarea contractului de subvenţie, de către persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ulterioare a ajutorului de minimis este condiţionată de următoarele:

 1. efectuarea, obligatoriu, a unui stagiu de practică organizat în cadrul unei întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat.
 2. parcurgerea programului de consiliere/consultanţă/mentorat din cadrul proiectului, ulterior finalizării procesului de selecţie a planurilor de afaceri.
 3. Înfiinţarea unei întreprinderi cu sediul social şi, după caz, punctul/punctele de lucru în regiunea de implementare ale proiectului, înainte de data semnării contractului de subvenție.

Răspuns:

 1. Câți bani pot să iau? In lei, cât înseamnă? Trebuie să vin și eu cu bani ca aport propriu?

Răspuns: Valoarea maximă acordată este de 290.610,00 lei (aprox. 60.000,00 euro)/plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost aprobate si selectate la finanţare

Trebuie să aveți în vedere ca toate cheltuielile din subvenție se vor efectua după înființarea firmei și primirea subvenției în contul special. Nicio sumă cheltuită anterior primirii subvenției nu este considerată eligibilă și nu se va deconta din subvenție.

 1. Dacă particip la mai multe cursuri în proiecte diferite am mai multe șanse de câștig?

Răspuns: Nu. Este interzisă participarea potențialilor antreprenori la mai multe cursuri decontate în cadrul Programului  Innotech StudentÎn cazul în care acest lucru are loc, antreprenorul va fi automat eliminat de la finanțare și va fi nevoit să ramburseze toate costurile cu formările la care a participat.

 1. Cei 3 angajați trebuie să aibă norma întreagă?

Răspuns: Nu. Antreprenorul poate opta pentru locuri de muncă part-time.

 1. Pentru cheltuielile din fonduri proprii, în cazul în care doresc să suplimentez bugetul după primirea subvenției, este necesar să virez acest bani în contul special?

Răspuns: Nu. Subvenția va fi virată în contul dedicat finantarii și apoi o veți cheltui din acest cont Contabilitatea pentru acest cont special se va ține analitic distinct. Banii aduși de dvs. ca aport din surse proprii se depun în alt cont operațional al firmei și sunt cheltuiți din acel cont.

 1. Buna ziua. Vă rog să-mi spuneți unde găsesc limitele maxime pentru anumite cheltuieli . De exemplu laptop, chirii, etc…Multumesc!

Răspuns: Le găsiți la punctele 4.3.8 și 4.3.9 din Ghidul Orientări privind accesarea fondurilor in cadrul POCU 2014-2020.

 1. Vă rog să-mi spuneți ce categorii de cheltuieli nu sunt neeligibile. Multumesc.

Răspuns: În conformitate cu prevederile Ghidului Orientări privind accesarea fondurilor in cadrul POCU 2014-2020, pct. 4.3.3 următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

 1. subcontractele (externalizările) care determină o creștere a costului de executare a operațiunii;
 2. subcontractele (externalizările) în temeiul cărora plata se definește în procente din costul total al
  proiectului;
 3. taxa pe valoarea adăugată recuperabilă;
 4. dobânda debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții
  pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare;
 5. contribuția în natură;
 6. achiziţia de echipamente second-hand;
 7. amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată
 8. costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;
 9. cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;
 10. achiziționarea de infrastructuri, terenuri și bunuri imobiliare
 11. orice cheltuieli care depășesc plafoanele stabilite prin ghidurile specifice sau prin instrucţiuni speciale care vizează instituirea de plafoane specifice unor anumite categorii de cheltuieli.